Gaberl / Fotoalbum

2008 / 2010

14.07.2008

Schloss Piber (14.30)

14.07.2008

Gestüt beim Schloss Piber (14.32)

14.07.2008

Schloss Piber (14.33)

14.07.2008

Schloss Piber (14.34)

14.07.2008

Schloss Piber (14.38)

14.07.2008

Schloss Piber (14.51)

20.07.2010

Passhöhe, Blick zur Ostrampe (13.30)

20.07.2010

Passhöhe, Blick zur Ostrampe (13.30)

20.07.2010

Passhöhe, Blick zur Ostrampe (13.30)

20.07.2010

Passhöhe, Blick zur Westrampe (13.30)

20.07.2010

Passhöhe (13.30)

20.07.2010

Passhöhe, Blick zur Westrampe (13.31)

20.07.2010

Passhöhe (13.31)

20.07.2010

Passhöhe, Blick zur Ostrampe (13.32)

20.07.2010

Passhöhe, Blick zur Westrampe (13.32)

20.07.2010

Ostrampe (13.34)

20.07.2010

Blick von der Ostrampe (2 km nach dem Pass) zur Passhöhe (13.40)

20.07.2010

Blick von der Ostrampe (2 km nach dem Pass) zur Passhöhe (13.40)

20.07.2010

Blick von der Ostrampe (2 km nach dem Pass) nach Osten (13.40)

20.07.2010

Hundertwasserkirche in Bärnbach (14.17)

20.07.2010

Hundertwasserkirche in Bärnbach (14.24)

20.07.2010

Hundertwasserkirche in Bärnbach (14.24)

20.07.2010

Hundertwasserkirche in Bärnbach (14.17)

20.07.2010

Hundertwasserkirche in Bärnbach (14.25)

20.07.2010

Hundertwasserkirche in Bärnbach (14.26)

20.07.2010

Hundertwasserkirche in Bärnbach (14.27)

20.07.2010

Hundertwasserkirche in Bärnbach (14.27)

  Zurück